Nghĩa của từ: proper base

* gt.
cơ sở riêng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App