Nghĩa của từ: proper homomorphism

*
đồng cấu thực sự

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App