Nghĩa của từ: propositional

* log.
(thuộc) mệnh đề

Nghĩa trong từ điển StarDict:

propositional /propositional/
* tính từ
 - có tính chất đề nghị, có tính chất đề xuất
 - có tính chất tuyên bố, có tính chất xác nhận
 - (toán học) mệnh đề
Động từ BQT - Android App