Nghĩa của từ: protective tariff

* kt.
băng giá bảo vệ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error