Nghĩa của từ: provable

* log.
chứng minh được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

provable /provable/
* tính từ
 - có thể chứng tỏ, có thể chứng minh
Động từ BQT - Android App