Nghĩa của từ: pseudo-object language

* log.
ngôn ngữ đối tượng giả

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App