Nghĩa của từ: pseudoperiodic

* gt.
giả tuần hoàn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

pseudoperiodic
* tính từ
 - giả tuần hoàn



Động từ BQT - Android App