Nghĩa của từ: pseudorandom numbers

* tk.
các số giả ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error