Nghĩa của từ: pseudovaluation

* đs.
giả giá, giả mêtric

Nghĩa trong từ điển StarDict:

pseudovaluation
- (đại số) giả giá, giả mêtricĐộng từ BQT - Android App