Nghĩa của từ: pulse technics

* mt.
kỹ thuật xung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error