Nghĩa của từ: pulse with discriminator

* mt.
máy phân biệt bề rộng xung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error