Nghĩa của từ: pulse-recurrence frequency

* mt.
tần số lặp các xung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App