Nghĩa của từ: pulser

* mt.
máy phát xung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

pulser
* danh từ
 - (kỹ thuật) bộ tạo xung; máy phát xungĐộng từ BQT - Android App