Nghĩa của từ: punched

* mt.
bị đục lỗ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

punched card
* danh từ
 - phiếu đục lỗĐộng từ BQT - Android App