Nghĩa của từ: punched card equipment

* mt.
thiết bị để đục lỗ bìa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error