Nghĩa trong từ điển StarDict:

punctured
- bị đâm thủng