Nghĩa trong từ điển StarDict:

punctured
- bị đâm thủng



Động từ BQT - Android App