Nghĩa của từ: pure variable proof

* log.
chứng minh bằng các biến thuần túy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App