Nghĩa của từ: purely comparable

* đs.
hoàn toàn so sánh được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App