Nghĩa của từ: purely inseparable

* đs.
thuần túy không tách được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App