Nghĩa của từ: purely random process

* xib.
quá trình thuần túy ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App