Nghĩa của từ: purely transcendental extension

* đs.
mở rộng thuần túy siêu việt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App