Nghĩa của từ: pyramidal

*
(thuộc) hình chóp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

pyramidal /pi'ræmidl/
* tính từ
 - (thuộc) hình chóp; có hình chóp
Động từ BQT - Android App