Nghĩa của từ: quadraitic congruance

*
đoàn bậc hai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App