Nghĩa của từ: quadrat

* tk.
chon mẫu theo ô vuông

Nghĩa trong từ điển StarDict:

quadrat /'kwɔdrit/
* danh từ
 - (ngành in) Cađra ((cũng) quad)
Động từ BQT - Android App