Nghĩa của từ: quadratic field

* đs.
trường bậc hai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App