Nghĩa của từ: quadratic form

* đs.
dạng toàn phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App