Nghĩa của từ: quadratic form

* đs.
dạng toàn phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App