Nghĩa của từ: quadratic involution

*
phép đối hợp bậc hai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App