Nghĩa của từ: quadratic mean

* tk.
bình phương trung bình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App