Nghĩa của từ: quadripole

* vl.
mạng tứ cực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

quadripole /'kwɔdripoul/
* danh từ
 - (điện học) mạng bốn đầu, mạng bốn cực
Động từ BQT - Android App