Nghĩa của từ: qualitative data

* tk.
dữ kiện định tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App