Nghĩa của từ: quantification

* log.
lượng hóa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

quantification /,kwɔntifi'keiʃn/
* danh từ
 - sự xác định số lượng (của cái gì)