Nghĩa của từ: quantify of information

* xib.
lượng hóa thông tin

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error