Nghĩa của từ: quantitative respond

* tk.
kết quả định lượng, kết cục số lượng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App