Nghĩa của từ: quantum statistics

* vl.
thống kê lượng tử

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App