Nghĩa của từ: quartile

* tk.
điểm tứ phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

quartile
- (thống kê) điểm tứ vi phân
 - lover q. (thống kê) điểm tứ phân vị dướiĐộng từ BQT - Android App