Nghĩa của từ: quasi-elliptic

*
tựa eliptic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

quasi-elliptic
- tựa elipticĐộng từ BQT - Android App