Nghĩa của từ: quasi-open mapping

* top.
ánh xạ tựa mở

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App