Nghĩa của từ: quasi-stationary state

*
trạng thái tựa dừng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App