Nghĩa của từ: radially related figures

* hh.
các hình vị tự

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App