Nghĩa của từ: radiation

* vl.
sự bức xạ, sự phát xạ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

radiation /,reidi'eiʃn/
* danh từ
 - sự bức xạ, sự phát xạ, sự toả ra
=radiation reaction+ phản ứng bức xạ
 - bức xạ
Động từ BQT - Android App