Nghĩa của từ: radical of an algebra

* đs.
rađican của một đại số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App