Nghĩa của từ: radius of curvature

* hh.
bán kính cong

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App