Nghĩa của từ: raising

*
sự tăng lên, sự nâng lên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

raising
* danh từ
 - sự đưa lên
 - sự chăn nuôi; nghề chăn nuôi
 - sự nổi lên (khỏi nước)Động từ BQT - Android App