Nghĩa của từ: ramification index

* đs.
chỉ số rẽ nhánh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App