Nghĩa của từ: ramification point

* gt.
điểm rẽ nhánh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error