Nghĩa của từ: ramified extension

* đs.
mở rộng rẽ nhánh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App