Nghĩa của từ: ramified theory of types

* log.
lý thuyết kiểu rẽ nhánh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App