Nghĩa của từ: random access

*
thứ tự chọn ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

random access
* tính từ
 - truy xuất ngẫu nhiên (về máy tính)Động từ BQT - Android App