Nghĩa của từ: random coupling

* xib
sự hợp nhất ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App