Nghĩa của từ: random distrribution

* xs.
phân phối đều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error